1. Alles wat je moet weten als je op reis gaat!

Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw Transtravel-geboekte reis

www.transtravel.nl

TRANSTRAVEL-CONSUMENTENVOORWAARDEN (REIS- EN BOEKINGSVOORWAARDEN)

Inleiding

Onderstaande Transtravel- Reis- en Boekingsvoorwaarden zijn in overleg

met de Consumentenbond, in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfre- gulering, tot stand gekomen
en waar nodig
tussentijds geactualiseerd/aange- past. Per 1 juli
2015 zijn de artikelen 21,1a (Transtravel-Reisvoorwaarden)

en 9,1a (Transtravel-Boekingsvoorwaarden) aangepast. In oktober 2015 is artikel 1.3 toegevoegd aan de
Transtravel-Reisvoorwaarden en artikel 1.5 aan de Transtravel-Boe- kingsvoorwaarden. Je kunt deze voorwaarden ook nalezen op www.transtravel.nl

Zijn de Transtravel-Reisvoorwaarden of de Transtravel-Boekingsvoorwaarden van
toepassing?

Op de reserveringsbevestiging (boekingsbevestiging of reisovereenkomst) wordt aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn: A: Transtravel-Reisvoor- waarden of B: Transtravel-Boekingsvoorwaarden.

Als je een pakketreis boekt bij een Transtravel-reisorganisator dan gelden de

Transtravel-Reisvoorwaarden (A) voor het gehele traject, dus van ‘Vóór het boeken
van de reis’ tot en met ‘Na de reis’. Ook als de reisagent (boekingskantoor) zelf, op eigen naam, een samengestelde reis organiseert en
aanbiedt, dan wel
reizen verkoopt van een reisorganisator die niet in Nederland is gevestigd, zijn de
Transtravel -Reisvoorwaarden (A) van toepassing.

De Transtravel -Boekingsvoorwaarden (B) zijn van toepassing op alle overige vormen van dienstverlening door de reisorganisator en/of de reisagent (boekings- kantoor).

Als niet duidelijk staat aangegeven welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de Transtravel
-Reisvoorwaarden (A).

Printscreen

Het “online”-aanbod van een reisorganisator kan snel wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling dat je bij boeking een
print maakt (print screen) van het scherm waarop het aanbod van de
reisorganisator staat, zodat daarover later geen
onduidelijkheid kan ontstaan.

Aanvullende bedingen

Reisorganisator (en/of reisagent) en reiziger kunnen bedingen
overeenkomen
die aanvullend
zijn op onderstaande voorwaarden. Deze bedingen
moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd
en zijn bedoeld om de
positie van de reiziger te versterken. De bedingen
kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die de reiziger op
grond van de wet en
onderstaande voorwaarden heeft. Bij strijdigheid van het individueel overeengekomen beding
met onder- staande voorwaarden geldt de
voor de reiziger gunstigste bepaling.

A; Transtravel-Reisvoorwaarden 2015/2016

INHOUD

➤ INLEIDING

Artikel 1 Inleidende bepalingen

➤ VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator

Artikel 3 Informatie door de reiziger

Artikel 4 Essenties

➤ HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en
vastlegging) Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten

Artikel 7 Reissom

➤ PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 8 Wijzigingen reissom

Artikel 9 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

Artikel 10 Wijzigingen door de reiziger

Artikel 11 In-de-plaatsstelling

Artikel 12 Annulering door de reiziger

Artikel 13 Opzegging door de reisorganisator
Artikel
14 Wijzigingen door de
reisorganisator Artikel 15 Aansprakelijkheid en overmacht Artikel 16 Hulp en bijstand

Artikel 17 Uitsluiting en
beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

Artikel 18 Verplichtingen van de reiziger

Artikel 19 Klachten tijdens de reis

➤ NA DE REIS

Artikel 20 Klachten na de reis

Artikel 21 Geschillen

Artikel 22 Nakomingsgarantie

INLEIDING

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan
onder:

Reisorganisator: degene die, in de
uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georgani- seerde reizen aanbiedt.

Reiziger:

a. de wederpartij
van
de reisorganisator, of

b. degene te wiens behoeve de
reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of

c. degene aan wie overeenkomstig artikel 11 van deze voorwaarden de
rechtsverhouding
tot de reisorganisator is overgedragen.

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij
verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of

een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:

a. vervoer;

b. verblijf;

c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Eigen-vervoerreizen: reizen waarbij de reiziger alleen vakantieaccommo- datie reserveert en
het vervoer zelf organiseert.

Boekingskantoor: het
bedrijf dat tussen de
reiziger en de reisorganisator bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst.

Werkdagen: de dagen
maandag tot en met zaterdag, uitgezonderd wette- lijk erkende feestdagen.

Kantooruren: maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur en zater-
dag van 10.00 - 16.00 uur, uitgezonderd wettelijk
erkende feestdagen.

2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten. De reisorganisator kan bedingen
dat deze reisvoorwaarden ook van toepas- sing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, waaronder eigen-vervoerreizen en pendelreizen
per bus, mits dit in de publicatie wordt
vermeld.

3. De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot overeenkom- sten waarop deze Transtravel -Reisvoorwaarden van toepassing zijn.

4. Onder de aanduiding “Europa en de Middellandse Zeelanden” wordt
verstaan: het Europese continent, inclusief Spaanse (Canarische) eilanden en Portugese (Madeira, Azoren) eilanden,
resp. alle landen
in Azië en Afrika grenzend aan de Middellandse Zee.

➤ VÓÓR HET BOEKEN VAN DE REIS

Artikel 2 Informatie van de reisorganisator

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal
door of namens de reisorganisator algemene op
de Nederlandse nationaliteit afgestemde
informatie betreffende paspoorten, visa
en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de
nodige aanvullende
informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de
eerder verkregen informatie intussen
niet is gewijzigd.

2. Door of namens de reisorganisator zal de reiziger informatie
worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering. De reisorganisator mag aan het sluiten van een reis- overeenkomst de voorwaarde verbinden dat de reiziger een reisverzekering sluit en kan tevens bewijs van zo’n verzekering verlangen. De reisorganisator vermeldt een dergelijke voorwaarde duidelijk
in de aanbieding.

3. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene infor-
matie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn
opgesteld of uitgegeven.

4. Bij vliegvervoer wordt de identiteit van de
uitvoerende luchtvaartmaat- schappij zodra deze bij de reisorganisator bekend
is aan de reiziger bekendgemaakt, zo mogelijk bij boeking en uiterlijk bij het verstrekken van
de reisbescheiden.

Artikel 3 Informatie door de reiziger

1. De reiziger verstrekt het boekingskantoor of de
reisorganisator uiterlijk bij
het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door
hem aangemelde
reizigers
die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren indien beschikbaar zijn
mobiele telefoonnummers en
e-mailadressen.

2. De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichame- lijke en
geestelijke toestand van de
reiziger(s) (waaronder
het gebruik van
alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke
toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reizi- ger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem het recht op verder vervoer kan ontzeggen
als de informatie niet correct blijkt
of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook
worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizi- gers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger
bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van
bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken
van die verklaring de
reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.

3. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden
die van belang kunnen zijn
voor de goede
uitvoering van de reis door de
reisorganisator omtrent de
hoedanigheid
of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers.

4. Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en
dit
tot gevolg
heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 2 wordt (worden)
uitgesloten, worden de
in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

Artikel 4 Essenties

1. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische
essenties). De reisorganisator zal een reële inspanning leveren teneinde
hieraan gevolg te geven, tenzij
dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke
schriftelij- ke instemming
van de reisorganisator.

2. De reisorganisator heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking
of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de
uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Eventuele kosten inzake medische

essenties kunnen slechts in rekening
worden gebracht indien
de reiziger en de reisorganisator dit overeenkomen.

3. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt de reisorganisator alleen
in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om hiervoor een redelijk
bedrag in rekening
te brengen, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en
eventuele, door de bij de
uit- voering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.

Ook deze verzoeken
behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator.

4. De hoogte van de in dit artikel genoemde vergoedingen worden in de aanbieding van de reisorganisator vermeld.

➤ HET BOEKEN VAN DE REIS (Inhoud en vastlegging)
Artikel 5 Totstandkoming en inhoud overeenkomst

1. Aanbod en aanvaarding

a. De overeenkomst
komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het
aanbod
van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaar-
den.
De aanvaarding kan hetzij
rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van
een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de over- eenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische
weg zo spoedig mogelijk
een bevestiging hiervan, eventueel in de
vorm van een factuur.

b. Bij boeking via internet richt de reisorganisator het boekingsproces zo- danig in dat de reiziger vóór de aanvaarding erop gewezen wordt dat hij een
overeenkomst aangaat en
welke voorwaarden daarop van toepas- sing zijn. Door de bevestiging van de
boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

2. Herroeping aanbod

Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en
kan zo nodig door
deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening
van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroe- ping dient zo spoedig
mogelijk, doch vóór 16.00 uur de
volgende werkdag
(reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden)
resp. vóór 12.00 uur

de tweede werkdag (reizen naar overige bestemmingen) na
de dag van aanvaarding te geschieden onder
opgaaf van redenen.

De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

3. Kennelijke fouten

Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zoda- nig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

4. Opzegging reisorganisator wegens te geringe deelname

De reisorganisator heeft het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien
het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de
opzegtermijn en
het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding. De opzegging dient binnen de
in de aanbieding genoemde
termijn en schriftelijk te geschieden. De artikelen 13
en 15 zijn niet van toepassing.

5. Aanmelder

a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst
aangaat
(de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk
voor alle verplichtin- gen die uit de overeenkomst voortvloeien.

b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitslui- tend via de aanmelder.

c. De (andere)
reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen aandeel in de over- eenkomst aansprakelijk.

6. Gegevens en voorbehouden in publicatie

a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de
reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.

b. Indien de reisorganisator algemene voorbehouden
in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de
voor de reiziger meest gunstige bepalin- gen.

7. Vertrek- en
aankomsttijden

Voor vervoersonderdelen van de reis zullen vertrek- en
aankomsttijden worden vermeld in
de reisbescheiden. Deze tijden zijn definitief. De reisor-
ganisator kan hier alleen binnen redelijke
grenzen en alleen indien handha- ving van deze tijden redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd van
afwijken. In dat geval zijn de artikelen 14
en 15 niet van toepassing.

8. Afwijkingen van percentages
in artikel 6 en 12

De reisorganisator kan van de in de artikelen 6 en 12 genoemde percenta- ges afwijken,
doch alleen indien de afwijkende percentages
vooraf bekend zijn gemaakt in de publicatie en/of aanbieding en de positie van de
reiziger versterken.

Dit laat onverlet de toegestane afwijkingen als bedoeld
in art. 6 lid 1 en
art.

12 lid 2.

Artikel 6 Betaling, rente en incassokosten

1. a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling
van 15 % van de
totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief cam-
perverhuur), avontuurlijke reizen, eigen-vervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met bezoeken
aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of sportevenemen- ten, en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar.

b. In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling

20
% van de reissom.

c. In geval van eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans, campingstaanplaatsen bedraagt de aan- betaling 30 % van de reissom.

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag
(bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de
aankomstdatum van
het eerst geboekte verblijf ) in het
bezit
zijn van het boekingskantoor. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig

heeft betaald, zendt de reisorganisator de
reiziger een kosteloze betalings- herinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de
betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op
de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde
annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de
dag van vertrek tot stand
komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

4. De reiziger die niet
tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorga- nisator heeft voldaan,
is over het
nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding
van door de reisorganisator gemaakte incassokosten.

Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over
de daaropvolgende
€ 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De reisorganisator
kan ten voordele van de
reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 7 Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders
aangegeven.

Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen
in de publicatie ver- meld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief
de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende
kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosma- kelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de
reiziger door de

reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap
worden geheven en
variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap, en reserverings- kosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.

2. De gepubliceerde
reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen
en belastin- gen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie
ervan.

➤ PERIODE NA BOEKING TOT EN MET UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 8 Wijzigingen reissom

1. De reisorganisator heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf ) de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belas- tingen en heffingen.
De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding
geven

tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorgani- sator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend.

Als de reissom tijdig
door de reiziger is betaald, is de termijn waarbinnen
de reissom niet meer
verhoogd mag worden, zes weken in plaats
van
20 kalenderdagen voor vertrek.

2. a. In afwijking van het bepaalde in lid 1 zal de reisorganisator na de tot- standkoming van de reisovereenkomst de reissom van chartervliegreizen binnen Europa en naar de Middellandse Zeelanden niet wijzigen.

b. In afwijking van het in sub a. bepaalde
en uitsluitend in geval van onvoorzienbare

- verhogingen
van verschuldigde belastingen of heffingen, of

- extreme verhoging
van
de vervoerskosten

kan de reisorganisator tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen. Transtravel en de Consumentenbond bepalen samen

of van een dergelijke situatie
sprake is. Indien daarover geen overeen- stemming bereikt wordt, zal een in gezamenlijk overleg aan te wijzen onafhankelijke derde worden gevraagd hierover een partijen bindende uitspraak te doen.

3. De reiziger kan, in geval van een aangekondigde prijsverhoging van de
luchtvervoerskosten, aan
de reisorganisator vragen of hij deze kosten alvast aan de
reisorganisator mag betalen ter voorkoming van de prijsverhoging. Als dit verzoek kan worden ingewilligd, deze kosten volledig zijn betaald

en het ticket is uitgegeven, geldt dat de reisorganisator het deel luchtver- voerskosten in de reissom niet meer zal wijzigen. In die gevallen worden de
annuleringskosten van artikel 12 minimaal
verhoogd met de betaalde luchtvervoerskosten.

4. a. De reiziger heeft het recht een verhoging van de
reissom als bedoeld in lid 1 en 2 af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na
ontvangst van de mededeling van de verhoging.

b. Indien de reiziger de verhoging
afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen

7 werkdagen na ontvangst
door de reiziger van de
mededeling over de
verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de
reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden.
De artikelen 13, 14 en 15 zijn niet van toepassing.

Artikel 9 Reisbescheiden en benodigde reisdocumenten reiziger

1. De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalender-
dagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomst-
datum van het eerst geboekte verblijf ) in het bezit van de
reiziger, tenzij dit
redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.

2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen
voor vertrek nog geen reisbeschei- den ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij de
reisorganisator of het
boekingskantoor.

3. Ingeval een reis wordt geboekt
binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf ) geeft de reisorganisator of het boekingskantoor aan
wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van
de reiziger worden gesteld.

Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit
onverwijld bij de
reisorganisator of het boekingskantoor.

4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het
bij zich hebben van de beno- digde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en
groene kaart. Indien de reiziger de
reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt

zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de
reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en
het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of als de reisorganisator
tekort is geschoten in zijn informatieplicht
van artikel 2
lid 1.

Artikel 10 Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de
reiziger wijziging daarvan
verzoeken.
Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de
gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde
gelden voldoet. Bovendien is hij
gehouden hiervoor een in de
aanbieding vermeld bedrag aan wijzigings- kosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk
worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor
vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht
en
in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.

2. Afwijzing van de door de reiziger gewenste
wijzigingen
zal door de
reisor- ganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst
handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 12 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op
de afwijzing van zijn verzoek
wordt de oorspronkelijke overeenkomst
uitgevoerd.

3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende
passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 12 van toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten
verschuldigd.

Artikel 11 In-de-plaatsstelling

1. Tijdig voor de aanvang van de
reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

- de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en

- het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig
dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en

- de voorwaarden van de bij de
uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

2. De aanmelder, de reiziger en degene
die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk
tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 10 lid 1 bedoelde
wijzigings- en
communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 12 Annulering door de reiziger

1. Standaard annuleringskosten

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrekdag:

de aanbetaling;

- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief ) tot de 28ste
kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief
) tot de 21ste dag

(exclusief ) vóór de vertrekdag: 40% van de
reissom;

- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief
) tot de 14de dag

(exclusief ) vóór de vertrekdag: 50% van de
reissom;

- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief ) tot de 5de dag

(exclusief ) vóór de vertrekdag: 75% van de
reissom;

- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief ) tot de vertrekdag:

90% van de reissom;

- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

2. Afwijkende annuleringskosten

a. Voor eigen-vervoerreizen naar wooneenheden
zoals bungalows, appar- tementen, stacaravans en campingstaanplaatsen,
zijn naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrekdag:

de aanbetaling;

- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief
) tot de 28ste dag

(exclusief ) vóór de vertrekdag: 60% van de
reissom;

- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief ) tot de vertrek- dag: 90% van de
reissom;

- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

b. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per

onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.

c. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camper- verhuur), avontuurlijke reizen en reizen buiten Europa en de Middelland- se Zeelanden kunnen afwijken
van het bepaalde in lid 1. Zij maken dat vooraf aan de
reiziger kenbaar.

d. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere dien- sten worden aangeboden zoals camperhuur, huur van motorboten of
zeiljachten, autohuur, bezoek aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoek aan
culturele- of sportevenementen, kunnen voor dat vervoer c.q. die bijzondere diensten afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de
reiziger kenbaar gemaakt.

3. Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn
aandeel in een overeen- komst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakan- tiewoning of
andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

b. Als de grootte van het resterende gezelschap
in de prijstabel
voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend
wijzigingsvoorstel
voor dezelfde periode en
in dezelfde accommodatie.

c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de
reissom gewijzigd
conform
de prijstabel.

Voor de betaling van de gewijzigde reissom
zullen de normale betalings- regels van artikel 6 gelden.

d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk
is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en
zijn
alle reizi- gers annuleringsgeld
verschuldigd.

e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de
totale reissom van de oorspronkelijke
reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

4. Minder schade

De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten
conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij aanneme- lijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen.
In dat

geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden
verlies en gederfde winst.

5. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie

Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van
het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkerings- vatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen

voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien
mogelijk en gewenst, omgeboekt.

6. Buiten kantooruren

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op
de eerstvolgende werkdag.

7. In-de-plaatsstelling

In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstel- ling kiest, is artikel 11 van toepassing.

Artikel 13 Opzegging door de reisorganisator

1. De reisorganisator heeft het recht de
overeenkomst op te zeggen wegens
gewichtige omstandigheden.

2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator
aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Een gewichtige omstandigheid voor de reisorganisator is in ieder geval
aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteiten- commissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan
wel uitkeringsvatbare situatie geldt.

4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toe- gerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening
van de reiziger.

b. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden
toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening
van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.

c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de
reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.

5. Indien de reisorganisator door de opzegging geld bespaart, heeft de

reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 14 Wijzigingen door de reisorganisator

1. a. De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven
in artikel 13 lid 2. Wijzigingen deelt de reisorganisator binnen 3 kalen- derdagen aan de
reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte

is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf ) deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee.

b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.

c. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke
punten betreft kan de reizi- ger de wijziging slechts afwijzen indien de
wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis
strekt.

d. Indien de reisorganisator door de
wijziging geld bespaart, heeft de reizi- ger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

2. a. In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk
een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat

de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10
kalenderdagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de aankomst-
datum van het eerst geboekte verblijf ) geldt
hiervoor een termijn van 1
kalenderdag.

b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijk- waardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgen- de omstandigheden die uit het vervangende
aanbod moeten blijken:

- de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;

- de aard en klasse van de
accommodatie;

- de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening
worden gehouden met:

- de samenstelling van het reisgezelschap;

- de aan de
reisorganisator bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk
belang zijn opgegeven;

- de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor
akkoord zijn bevestigd.

3. a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alterna- tief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen
3 kalenderdagen na
ontvangst van het bericht over de wijziging of van
het alternatieve aanbod
kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

b. Als de reiziger de
wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft de
reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen: voor de
aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf ) geldt
hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van

de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op
teruggave van een
evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventu- ele recht op
schadevergoeding
als bedoeld in lid 5.

4. Wanneer een termijn uit de leden 1, 2 en
3 van dit artikel eindigt op een zon- of in Nederland erkende feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur.

5. a. Indien de oorzaak van de wijziging aan de
reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor
rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 15.

b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de
reiziger kan worden toege- rekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening
van de reiziger.

c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun
eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 16.

6. Indien na aanvang van de
overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. (Zie
voor de kosten daarvan artikel 16.)

Indien dergelijke
regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) indien
nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/hen terug brengt naar de
plaats van vertrek dan wel een andere met de reizi- ger(s) overeengekomen plaats
van
terugkeer. (Zie voor de kosten daarvan
artikel 16.)

7. De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 4,
verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd.

Deze verplichting geldt ten aanzien van de
terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfs- adres niet bekend is.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en
overmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 13
en 14 is de reisorganisator
verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwach- tingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde
verwach- tingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk
mededeling te doen aan de
betrokkenen als bedoeld in artikel 19 lid 1.

3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde
verwach- tingen, is de reisorganisator onverminderd het
bepaalde in de artikelen

16, 17 en 18 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de
uitvoering van de overeenkomst
gebruik maakt, omdat:

a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen
aan de reiziger; of

b. de tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst niet kon worden
voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de
in de reis begrepen diensten is betrokken; of

c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp hij bij
de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming
van alle mogelijke
zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of

d. de tekortkoming in de
uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan
overmacht als bedoeld
in lid 5 van dit artikel.

4. Indien een cruise onderdeel is van de overeenkomst en de reiziger niet of niet tijdig de vertrekhaven kan bereiken doordat de vliegreis naar de
vertrekhaven geen doorgang kan vinden ten gevolge van extreme weers- omstandigheden en/of
overheidsmaatregelen
die de vlucht onmogelijk
maken, komt dit in afwijking van lid 3 voor risico van de
reiziger. Voorwaar- de is dat de reiziger door of namens
de reisorganisator voorafgaand aan

de boeking op dit risico en de verzekerbaarheid daarvan is gewezen. De reiziger blijft in dat geval de volledige reissom
verschuldigd, onder aftrek
van de kosten van het luchtvervoer.

5. Onder overmacht wordt verstaan
abnormale en onvoorzienbare om- standigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op
beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 16 Hulp en bijstand

1. a. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen,
indien de reis niet verloopt over- eenkomstig de verwachtingen
die de reiziger op
grond van de overeen- komst redelijkerwijs mocht hebben.
De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de
reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig
artikel 15 lid 3 is toe te rekenen.

b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de
reisorganisator tot verlening
van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat rede- lijkerwijs van hem kan worden
gevergd. De kosten zijn in dat geval voor
rekening van de reiziger. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de rei- ziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens
omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de
reisorganisator

zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en
repatriëringskosten.

Artikel 17 Uitsluiting en
beperkingen aansprakelijkheid reisorganisator

1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst
een Verdrag, Verordening of
wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijk- heid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de
aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.

b. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk
indien en voorzover de rei- ziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

2. Indien de reisorganisator jegens de
reiziger aansprakelijk
is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de
reissom.

3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de
reisorganisator voor andere schade dan veroor- zaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de
reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de
reisorganisator gelden ook ten behoeve van
werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of
wet dit uitsluit.

Artikel 18 Verplichtingen
van de reiziger

1. De reiziger(s) is/zijn
verplicht tot naleving van alle aanwijzingen
van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/ zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde ge- dragingen,
te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte
reiziger.

2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt
of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de
reis worden uitgesloten, indien van de
reisorganisator in redelijk- heid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.

b. Alle uit een situatie als bedoeld
in lid 2 sub a
voortvloeiende
kosten komen voor rekening
van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen
van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover
de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

3. De reiziger is verplicht eventuele
schade te vermijden of zo veel mogelijk
te
beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschre- ven in artikel 19 lid 1 te voldoen.

4. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur
vóór het aangegeven tijdstip
van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de
reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

Artikel 19 Klachten tijdens de
reis

1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld
in ar- tikel 15 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk
gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de
reiziger zich – in
deze volgorde – melden bij: de betrokken dienstverlener, de reisleiding of,
als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekort- koming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de
kwaliteit van de
reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator

in Nederland.

2. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de
reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een
klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).

3. De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de
ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en
bereikbaarheid van
betrokkenen.

4. De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.

5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en
de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in
de gele-genheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht
op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

➤ NA DE REIS

Artikel 20 Klachten na de reis

1. Als een klacht niet
bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen
één maand na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelij- ke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend
bij de reisorganisator of het boekingskan- toor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.

2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de
reiziger van de feiten waarop de
klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.

3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig
indient, wordt deze door de reisorga- nisator niet in behandeling genomen,
tenzij de reiziger hiervoor
redelij- kerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

4. De reisorganisator
zal uiterlijk één maand na
ontvangst van de klacht schrif-
telijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 21 Geschillen

1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid
is opgelost of als ter zake geen
genoegdoening
is verschaft, kan de reiziger desgewenst uiterlijk binnen

12 maanden na de datum van indiening
van zijn klacht bij de reisorga- nisator of het boekingskantoor overeenkomstig art. 20 lid 1, het geschil voorleggen aan de
Geschillencommissie
Reizen, Postbus 90600, 2509 LP
te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

De Commissie behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen
in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

b. De Geschillencommissie
doet een uitspraak onder de
voorwaarden, vast-
gelegd
in het desbetreffende reglement. De beslissing van de
Geschillen- commissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
verschuldigd.

2. a. Het Nederlands recht is van toepassing
op de overeenkomsten die op
ba- sis van deze reisvoorwaarden
zijn gesloten, worden gewijzigd of aange- vuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing

is.

b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de
in het vorige lid ge- noemde bindende
adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde
rechter te wenden.

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen
ken- nis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter
bevoegd is.

c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na
afloop
van de reis (of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke
vertrekdatum). Partijen zijn aan de in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de reisorganisator op deze
termijnen een beroep doet.

Artikel 22 Nakomingsgarantie

1. Transtravel staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van

de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt.

Deze garantstelling
herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de
rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt,
in kracht van gewijsde is gegaan.

2. De garantstelling door Transtravel is beperkt tot € 10.000,-
per bindend advies.

Transtravel verstrekt deze garantie onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan Transtravel overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie. Voor het meerdere heeft Transtravel een inspanningsverplichting om ervoor

te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplich- ting houdt in dat de reiziger wordt aangeboden zijn vordering voor het eerdere eveneens aan Transtravel over te dragen, waarna Transtravel op eigen
naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening

aan de reiziger, of de
reiziger wordt aangeboden dat Transtravel op naam van de
reiziger en op kosten van Transtravel de (buiten)gerechtelijke
incassopro- cedure zal voeren, een en ander ter keuze van Transtravel.

3. Transtravel verschaft geen nakomingsgarantie indien,
voordat het
geschil

door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en
een eindbe- slissing is gewezen, van één
van de volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling
verleend of

- het lid is failliet verklaard of

- de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk
beëindigd. Bepalend voor
deze laatste situatie is de
datum
waarop de
bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan de
Transtravel aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij Transtravel
( www.transtravel.nl).

B: Transtravel-Boekingsvoorwaarden 2015/2016

Voor de inleidende tekst m.b.t. Transtravel -Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden) waarin opgenomen
de totstandkoming, het ingangs- tijdstip en
wanneer onderstaande Transtravel -Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt verwezen naar
de betreffende introductie onder Transtravel -Consumen- tenvoorwaarden op
pag. 1 van deze brochure.

INHOUD

Artikel 1 Inleidende bepalingen

Artikel 2 De opdracht in het algemeen Artikel 3 De reserveringsopdracht Artikel 4 Betalingen

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Artikel 6 Documenten

Artikel 7 Rente en incassokosten

Artikel 8 Klachten

Artikel 9 Geschillen

Artikel 10 Nakomingsgarantie

Artikel 1 Inleidende
bepalingen

1. In deze -Boekingsvoorwaarden wordt verstaan
onder:

Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, infor- meert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

Dienstverlener: de
vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator
en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en
die, met
inachtneming van de
toepasselijke voorwaarden, verantwoordelijk is voor
de uitvoering van de dienst.

Reiziger:

a. de opdrachtgever (aanmelder), of

b. degene te wiens behoeve de
door
de reisagent verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisagent, waarbij de
reisagent zich jegens de
reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woords.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur

en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende
feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft
dat voor hem andere openingstijden gelden.

2. De Transtravel -reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent verleent deze diensten in opdracht van de reiziger. De Transtravel -Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van
dienstverlening van de
reisagent. Hierop zijn enkele
uitzonderingen.

3. Als de reiziger een reis boekt van een Transtravel -reisorganisator, waarop
de
Transtravel -Reisvoorwaarden van toepassing zijn, dan gelden deze Transtravel -Reis- voorwaarden voor het hele traject: van advisering tot en met de uitvoering
van de pakketreis. Als de reisagent zelf, op
eigen
naam reizen organiseert, of reizen verkoopt van een touroperator die niet in
Nederland is gevestigd, wordt hij voor die reis aangemerkt
als reisorganisator. Ook op die reis zijn de Transtravel
-Reisvoorwaarden van toepassing.

4. De reisagent kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de
reiziger en de door de reiziger
gekozen dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de
uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse
vlieg- tickets, treinkaartjes, theatertickets en
hotelkamers, en verzekeringen voor de
reiziger afsluiten.

5. De reiziger heeft geen herroepingsrecht met betrekking tot de in zijn op- dracht door de reisagent gemaakte reserveringen waarop deze Transtravel -boe- kingsvoorwaarden van toepassing zijn.

6. De reisagent is niet aansprakelijk
voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de be- trokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige
uitvoering van de door hem zelf verleende
diensten, zoals voor
juiste advisering en een correcte afhandeling van de
reservering.

7. De reisagent kan, mits dit van tevoren aan de
klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

Artikel 2 De opdracht in het algemeen

1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan
uit het informeren
en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo
mogelijk reserveren van de
door
hem gewenste diensten.

2. De opdrachtgever is jegens de reisagent en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt
meegegeven.

3. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de
opdrachtge- ver kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de
bevestiging omschreven overeenkomst.

4. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden mee- gegeven en
door
de reisagent wordt nagezonden, kan de opdrachtgever
binnen twee werkdagen
na ontvangst reclameren. Indien niet wordt
gereclameerd geldt de
opdrachtbevestiging als
bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

5. Bij boeking via internet richt de reisagent het boekingsproces zodanig
in dat de reiziger er vóór de reservering op gewezen wordt dat hij een over- eenkomst aangaat. Door de bevestiging van de
boeking door de reisagent is de
reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

6. De opdrachtgever is zowel jegens de reisagent als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien
uit de opdracht. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aanspra- kelijk.

Artikel 3 De reserveringsopdracht

1. Informatieplicht opdrachtgever

De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de
uitvoering daarvan, benodigde
gegevens betreffende hemzelf en de
(eventuele) andere
reiziger(s) verstrekken aan de reisagent. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres.

De opdrachtgever zal informatie verstrekken over hemzelf en door hem aangemelde reizigers met betrekking tot de lichamelijke en/of geestelijke situatie, over andere relevante - waaronder medische
- aspecten, alsmede
over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of
mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht
te kort schiet, komen de
eventueel
daaruit voortvloeiende
negatieve financiële gevolgen voor diens rekening.

2. Prijswijzigingen

De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen
zullen zo spoe- dig
mogelijk worden doorgegeven en doorberekend.

3. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever
plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering
plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de
daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrach- te annulerings- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de
reisagent moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

4. Alle mededelingen van de reisagent of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Betalingen

1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de reisagent aangege- ven termijn te zijn voldaan. De reisagent is bevoegd – zonodig
in naam en voor rekening
van de desbetreffende dienstverlener(s)
– de verschuldigde
bedragen te incasseren.

2. De reisagent kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de
voor- waarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).

3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door de reisagent te zijn ontvangen.
Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de
bevestiging.

4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig
geschiedt, zendt de reisagent na
het verstrijken van die
datum een kosteloze betalingsherinnering en
geeft de reiziger de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Indien be- taling ook dan uitblijft is de reiziger in verzuim en worden de overeenkom- sten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de
(eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft alsdan het recht de
aan de annulering verbonden kosten in rekening
te brengen
c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

1. De reisagent zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdracht- nemer in acht nemen.

2. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden
van de betrokken dienstverlener(s)
zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, noch voor de
juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte
informatie. De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, fol- ders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

3. Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en
de reiziger daar-
door schade lijdt (daaronder begrepen
schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid
van
de reisagent beperkt tot maximaal de door de reisagent gefactureerde diensten.

4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annulerings- kostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede
aansprake- lijkheid voor schade die de
reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van
een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het
missen
van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

5. De reisagent is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van

de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schrif- telijk worden bevestigd.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprake- lijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van de reisagent.

Artikel 6 Documenten

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal
door de reisagent algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betref- fende paspoorten, visa
en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de
nodige aanvullende
informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de
eerder verkregen informatie intussen
niet is gewijzigd.

3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de beno- digde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en
groene kaart.

4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig)
document, komt zulks met alle daaraan
verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisagent heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden
toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.

5. Door of vanwege de reisagent kan de
reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzeke- ring en een reisverzekering.

Artikel 7 Rente en incassokosten

1. De reiziger die niet
tijdig aan de geldelijke verplichting jegens de reisagent heeft voldaan,
is over het
nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de
desbetreffende dienstverlener een
hoger
rentepercentage voorschrijven.

2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding
van door de reisagent of
dienstverlener gemaakte buitengerechtelijke kosten.
Deze bedragen maximaal 15% over de
reissommen tot € 2.500,00; 10% over de
daaropvol- gende € 2.500,00
en 5% over de
volgende € 5.000,00
met een minimum van

€ 40,00. De reisagent kan ten voordele van de reiziger afwijken
van genoem- de bedragen en
percentages.

Artikel 8 Klachten

1. Klachten over een door de reisagent gemaakte reservering en/of over door
de reisagent verstrekte adviezen en informatie, dienen binnen één maand na
kennisname door de reiziger van de
feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de
reisagent te worden ingediend.

2. De reisagent zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 9 Geschillen

1. a. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid
is opgelost of als ter zake geen
genoegdoening
is verschaft, kan de reiziger desgewenst uiterlijk binnen

12 maanden na de datum van indiening
van zijn klacht bij de reisagent overeenkomstig art. 8 lid 1, het geschil voorleggen aan de
Geschillencom- missie Reizen, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De Commissie
behandelt uitsluitend klachten van natuurlijke personen die niet handelen
in de uitoefening van
een beroep of bedrijf.

b. De Geschillencommissie
doet een uitspraak onder de
voorwaarden, vast-
gelegd
in het desbetreffende reglement. De beslissing van de
Geschillen- commissie geschiedt bij wege van een partijen bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
verschuldigd.

2. a. Het Nederlands
recht is van toepassing
op de overeenkomsten die op basis van deze boekingsvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd
of aange- vuld, tenzij op grond van dwingende
regels ander recht van toepassing is.

b. De reiziger die geen gebruik wenst te maken van de
in het vorige lid ge- noemde bindende
adviesprocedure heeft het recht zich tot de bevoegde
rechter te wenden.

Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen
ken- nis te nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter
bevoegd is.

c. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en) (of, indien de
reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum). Vorderingen ter zake van letselschade verjaren één jaar na afloop van de gereserveerde dienst(en)
(of indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke ver-
trekdatum). Partijen zijn aan de
in dit lid genoemde termijnen gehouden tenzij het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de reisagent op deze termijnen
een beroep doet.

Artikel 10 Nakomingsgarantie

1. Transtravel staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van

de Geschillencommissie Reizen door haar leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter vernietiging aan de rechter voorlegt.

Deze garantstelling
herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de
rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt,
in kracht van gewijsde is gegaan.

2. De garantstelling door Transtravel is beperkt tot € 10.000,-
per bindend
advies.

De Transtravel verstrekt deze garantie onder de voorwaarde dat de reiziger die hierop een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan de Transtravel overdraagt (cedeert) gelijk- tijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.

Voor het meerdere heeft de Transtravel een inspanningsverplichting om ervoor

te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplich-ting houdt in dat de reiziger wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan Transtravel over te dragen, waarna Transtravel op eigen
naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de reiziger, of de reiziger wordt aangeboden dat Transtravel op naam van
de reiziger en
op kosten van Transtravel de (buiten)gerechtelijke
incassopro- cedure zal voeren, een en ander ter keuze van Transtravel.

3. Transtravel verschaft geen nakomingsgarantie indien,
voordat het
geschil

door de Geschillencommissie Reizen op zitting is behandeld en
een eindbe- slissing is gewezen, van één
van de volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling
verleend of

- het lid is failliet verklaard of

- de bedrijfsactiviteiten van het lid zijn feitelijk
beëindigd. Bepalend voor
deze laatste situatie is de
datum
waarop de
bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Transtravel aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

4. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist dat de reiziger daarop schriftelijk een beroep doet bij Transtravel
( www.transtravel.nl ).

Prettig en zorgeloos op vakantie met jouw Transtravel-geboekte reis

Je hebt een goede keus gemaakt
door te boeken bij een Transtravel - reisonderneming!

Zes zekerheden van Transtravel, ondernemers in reizen, maken het verschil:

- Eerlijke voorwaarden

- Jouw
geld in goede handen

- Veilig reizen

- Kwaliteit staat voorop

- Verantwoord op reis

- Zekerheid als er toch nog iets mis gaat.

Ruim 230 reisorganisaties en 1100 reisbureaus zijn
aangesloten bij Transtravel. Zij hanteren consumentvriendelijke voorwaarden die met de Consumenten- bond zijn afgestemd en hebben
een aansprakelijkheidsverzekering. Reispro- fessionals hebben kennis van zaken
en geven je advies over actuele reis- en
landeninformatie, benodigde grensdocumenten en
gezondheidsmaatregelen.
Zij
regelen jouw vakantie of zakenreis tot in de puntjes. Of het nu gaat om een
volledige reis of losse onderdelen als ticket, verzekering of hotel.

Transtravel -reisondernemingen zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reis- gelden, Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators of hebben een vergelijkbare garantieregeling
en zijn aangesloten bij de Geschillencommissie
Reizen.

Transtravel -reisorganisaties zijn ook aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds

Reizen of bieden een vergelijkbare dekking.

Bij vertrek uit Nederland per touringcar
zetten Transtravel -leden alleen
vervoerders in die houder zijn van het Nederlandse ‘Keurmerk Touringcarbedrijf’ of van
certificering ISO9001
met daaraan gekoppeld het Transtravel -Veiligheidsdocument.

Reisbureau bemiddelt, reisorganisator voert uit

Het Transtravel -reisbureau kan als betrouwbare dienstverlener adviseren, namens
jou bemiddelen bij het boeken of in opdracht van jou een reservering maken. Het reisbureau is dan niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering. Hier gelden Transtravel -Consumentenvoorwaarden deel
B (Boekingsvoorwaarden).

De Transtravel -reisorganisator is de samensteller van jouw reis en
ook
verant- woordelijk
voor de uitvoering. Rechten en plichten van de reisorganisator
en de reiziger staan vermeld in de
Transtravel -Consumentenvoorwaarden deel A (Reisvoorwaarden).

Financiële garantie:
Transtravel

Transtravel garantie beschermt vooruitbetaalde reis- gelden van reizigers die bij
een Transtravel -deelnemer een reis boeken. Alle reis-,
verblijfs- en vervoersovereenkomsten, uitgezonderd losse
overeenkomsten

van luchtvervoer en losse overeenkomsten van autohuur, zijn financieel gedekt door Transtravel conform de garantieregeling,
zie onze website ( www.transtravel.nl )

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

De Stichting Calamiteitenfonds Reizen heeft ten doel reizigers
financieel tegemoet te komen van wie de reeds aangevangen reis niet verder kan worden uitgevoerd ten gevolge van een calamiteit conform de garantieregeling van de
Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Wanneer een calamiteit dreigt dan bepaalt het Calamiteitenfonds of een
dekkingsbeperking voor een vakantiebestemming geldt. Wie nog niet op reis is, kan in zo’n geval kosteloos annuleren vanaf 30 dagen voor vertrek (www.calamiteitenfonds.nl). Dit recht heeft de reiziger ook zolang er sprake is
van een “uitkeringsvatbare situatie” na een calamiteit.

Geschillencommissie
Reizen

Heb je een klacht over de reis en kom je er niet uit
met jouw reisorganisator? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Reizen
(www.degeschillencommissie.nl). Zij doet uitspraken over onenigheden

die zijn ontstaan
tussen consument en Transtravel -onderneming. De uitspraak is
bindend.

Een plezierige vakantie-ervaring met

‘Better holidays’

Vakantie vieren én rekening houden met milieu, mensen natuur en cultuur: zo kan iedereen blijven genieten van zijn vakantiebestemming, nu en in de toekomst!

Als eerste reisbrancheorganisatie ter wereld heeft de
Transtravel samen met alle aangesloten touroperators
en reisagenten zich verplicht maatregelen te nemen op
het gebied van vervoer, verblijf en vermaak.

Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere
ervaringen. Daarmee
leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame
ontwikkelingen op
de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Transtravel ondersteunt ook de bestrijding van seksueel misbruik
van kinderen (www.ecpat.nl). Natuurlijk mogen Transtravel -ondernemingen
zich niet inlaten met het organiseren of aanbieden van reizen die (mede) kinderprostitutie
ten doel hebben.
Seksueel
misbruik van kinderen is strafbaar in Nederland ook al werd
het misdrijf in het buitenland
begaan. Wij vragen je dan ook alert te zijn en misbruik te melden (www.meldkindersekstoerisme.nl).

Belangrijk om te weten

Verzekerd vakantieplezier

Het is aan te raden bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Dit kan door de reisorganisatie als
voorwaarde worden gesteld. Een annuleringsverzekering kan uitkomst
bieden bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als je
door ziekte tijdens de
reis vakantiedagen mist. Biedt jouw ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoen- de dekking? Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende verzekering

zijn vereist. Je kunt een European Health Insurance Card aanvragen

(www.ehic.nl) bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Bewaar kopieën

Zorg dat je belangrijke telefoonnummers bij je hebt en bewaar kopieën
van polissen, creditcards, reispapieren, etc. Laat in het buitenland bij verlies of dief- stal van waardevolle papieren de
politie altijd proces verbaal opmaken.

Creditcard en bankpas

Check vóór je op reis gaat of je creditcard/bankpas wordt geaccepteerd op jouw bestemming. In veel landen heb je bij creditcardbetalingen je pincode nodig.

Douane

Er gelden beperkende regels voor de invoer van bepaalde
dierlijke producten, zoals melk en vlees, om besmettelijke dierziekten buiten de EU te houden.
Producten en souvenirs van beschermde dier- (bijv. koraal) en
plantsoorten
(bijv. cactussen)
mogen niet worden ingevoerd. Vraag bij jouw boekings- kantoor/reisorganisator naar de door de EU uitgebrachte folder.

Bij entree of vertrek uit de Europese Unie moeten contante
bedragen van boven €10.000 (of vergelijkbaar in andere munteenheid) worden aangegeven bij de
douane. Bedragen die niet zijn aangegeven, kunnen in beslag worden genomen.

(Hand)bagage

Bij luchtvervoer mag een aantal artikelen niet
in de (hand)bagage worden vervoerd, bijv. ontvlambare vloeistoffen, giftige of besmettelijke stoffen. Voor handbagage gelden
ook specifieke richtlijnen.
Jouw boekingskantoor/ reisorganisator beschikt
over de door EU uitgebrachte lijst.

Geldige papieren eigen verantwoordelijkheid

Uiterlijk bij het boeken van een reis moet de
reisonderneming algemene
infor- matie geven over grens- en
gezondheidsformaliteiten. Daarbij gaat hij uit van
de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse
partners van Nederlandse reizigers
hebben soms een visum nodig. Bij bezit van een niet-Nederlandse of meervou- dige nationaliteit is het raadzaam zelf over de vereiste reisdocumenten contact op te nemen met jouw ambassade of die van het ontvangende
en/of transit land. Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken (www.rijksoverheid.nl). Voor alleenreizende (gescheiden) ouders met

kind(eren) kunnen aanvullende
grensformaliteiten gelden.

Na boeking ben je zélf verantwoordelijk
voor het hebben van de juiste reis- documenten, benodigde aanvullende informatie en
om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel is.

Reisdagen

De geboekte reis wordt in hele dagen aangegeven. Zo kan jouw reis bijvoor-
beeld
op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met aankomst om 08.00 uur.

Excursies

Excursies of andere diensten die de reisorganisator in het programma aanbiedt als onderdeel van de geboekte reis vallen
onder haar aansprakelijkheid. Boek je op de bestemming, al dan niet via de reisleiding, een excursie of andere dienst, dan aanvaardt de reisorganisator in het algemeen geen aansprakelijkheid.

Wifi

In het reisaanbod kan worden vermeld dat op de bestemming Wifi aanwezig is. Het is goed je te realiseren dat de -constante- werking en snelheid van
draadloos internet in het buitenland kan afwijken van wat je gewend bent. De werking en snelheid van Wifi op
de bestemming is dan ook niet gegarandeerd.

Zwembaden

In zwembaden worden soms grote hoeveelheden water met enorme kracht
onttrokken aan de baden
voor waterattracties. Niet goed beveiligde afzuigpun- ten vormen een gevaar voor kinderen. Vertel hen uit de
buurt te blijven van deze afzuigpunten en
roosters (www.thebluecap.com).

Vertrektijd terugreis

Ga uiterlijk 24
uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de
terugreis na
of dit tijdstip
nog klopt. Als je alleen vervoer hebt geboekt of in een accommo- datie verblijft die niet door de
reisleiding wordt bezocht, moet je de
procedure volgen die in de reispapieren staat. Volg je deze aanwijzingen niet juist op
dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor jouw rekening
komen.

Vervoersvoorwaarden

Naast de Transtravel-Consumentenvoorwaarden zijn op het vervoer leveringsvoor- waarden van toepassing, bijv. van luchtvaart-
of
treinmaatschappij. Deze zijn bij de
betreffende maatschappij op te vragen.

Rechten van passagiers

EU-vervoerders hebben wettelijke
verplichtingen richting hun passagiers bij
annulering, instapweigering
en langdurige vertraging. De vervoersmaatschap- pij moet jou hierover informeren en
aan deze verplichtingen
voldoen. Blijft deze in gebreke dan
kun je de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent.nl) inschakelen. Bij jouw reisonderneming
kun je uitsluitend op basis van de
Transtravel -Consumentenvoorwaarden terecht. De reisonderneming verwijst je zo nodig naar de vervoerder. Informatie over de Rechten van Reizi- gers vind je op de website van de Europese Commissie.

Vervoer personen
met beperkte mobiliteit/gehandicapten

Informeer jouw boekingskantoor hier over vóór reservering en vraag naar de regels en
mogelijkheden per vervoermiddel. Als vervoer alleen onder bepaalde voorwaarden óf niet mogelijk is, word je hiervan in kennis gesteld. Jouw boekingskantoor kan op verzoek gerichte informatie geven over het vervoer
waarvoor je wilt reserveren (de website van de
Europese Commissie).